MySQL関数リファレンス

年月日から日を取り出す (DAYOFMONTH)

スポンサードリンク
書式
DAYOFMONTH( 'YYYY-MM-DD' )

--以下はDAYOFMONTHの別名。
--MySQL 4.1.1 以降で使用可能。
DAY( 'YYYY-MM-DD' )

DAYOFMONTH関数を使用することで、年月日から日を取り出すことができます。

例1(年月日から日を取り出す)
mysql> SELECT DAYOFMONTH( '2006-12-29' );
+----------------------------+
| DAYOFMONTH( '2006-12-29' ) |
+----------------------------+
|             29 |
+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> --DAYはDAYOFMONTHの別名
mysql> SELECT DAY( '2006-12-29' );
+---------------------+
| DAY( '2006-12-29' ) |
+---------------------+
|         29 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)

引数に無効な日付を指定した場合はNULLが返されます。

例2(引数に無効な日付を指定した場合)
mysql> SELECT DAYOFMONTH( '2006-12-99' );
+----------------------------+
| DAYOFMONTH( '2006-12-99' ) |
+----------------------------+
|            NULL |
+----------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SELECT DAY( '2006-12-99' );
+---------------------+
| DAY( '2006-12-99' ) |
+---------------------+
|        NULL |
+---------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
スポンサードリンク
Dではじまる MySQL の関数 / 日付・時刻を扱う関数

日付・時刻を扱う関数

スポンサードリンク

Dではじまる MySQL の関数

DATABASE 接続中のデータベースを確認する
DATE 日時から日付を取り出す
DAY 年月日から日を取り出す
DAYOFMONTH 年月日から日を取り出す
DAYOFWEEK 日付の曜日を調べる
DAYOFYEAR 日付がその年の1月1日から何日目かを調べる
DECODE 復号化パスワードを指定して復号化する
DEGREES ラジアンを度に変換する
DES_DECRYPT トリプルDESで復号化する
DES_ENCRYPT トリプルDESで暗号化する